Privacybeleid De Postkwakers

De Postkwakers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Postkwakers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als De Postkwakers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Postkwakers
T.a.v. Gerard van Aalst
postkwakers@kpnmail.nl

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door De Postkwakers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het voeren van onze leden- en donateursadministratie
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven dan worden bovenstaande gegevens opgenomen in de ledenlijst die onder de leden wordt verspreid. Gegevens van donateurs worden nimmer verspreid.

Indien u gebruik maakt van onze website dan verwerken wij de volgende gegevens voor het voorkomen van misbruik en en bijhouden van geanonymiseerde statistieken:

 • IP adres

Voor onze financiële administratie verwerken we verder nog de volgende gegevens:

 • Bankrekeningnummer

Ten slotte verwerken we ook gemaakte foto’s en video’s van optredens waarop leden van De Postkwakers te zien zijn.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Bankzaken: De ING Bank
 • Website: ZipZap Entertainment
 • Opslag administratie: Dropbox
 • Foto’s en video’s: Facebook, Youtube, ZipZap Entertainment

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De Postkwakers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gegevens van leden en donateurs blijven maximaal 2 jaar na opzeggen of overlijden bewaard. Financiele gegevens worden 7 jaar bewaard.

Rechten omtrend uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

In alle bovenstaande gevallen gelieve contact op te nemen met het bestuur van De Postkwakers.